Họp Hằng Quý - Cha Quản Nhiệm, HDMV và các hội đoàn