Bổn Mạng Đoàn Liên Minh Thánh Tâm-CN ngày 9 tháng 6, 2024.